Skip to content

Quản trị người dùng trên HĐH Ubuntu 20.04

Xóa người dùng

Dùng lệnh userdel để xóa người dùng:

sudo userdel -r tên_user

Đổi password cho user khác

Dùng lệnh passwd để đổi password cho người dùng khác:

sudo passwd vivek

Nhập password mới:

Enter new UNIX password:
Retype new UNIX password:
passwd: password updated successfully