Skip to content

Tracker Store

Các cuộc trò chuyện của bot được lưu trữ trong một Tracker Store. Rasa Open Source cung cấp các triển khai cho các loại store khác nhau ngay từ đầu hoặc bạn có thể tạo một cửa hàng tùy chỉnh của riêng mình.


InMemoryTrackerStore (default)

InMemoryTrackerStore là tracker store mặc định. Nó được sử dụng nếu không có tracker store khác được cấu hình. Nó lưu trữ lịch sử cuộc trò chuyện trong bộ nhớ cho đến khi Rasa server bị restart.


SQLTrackerStore

Bạn có thể sử dụng SQLTrackerStore để lưu trữ lịch sử hội thoại của trợ lý trong cơ sở dữ liệu SQL. Cụ thể mình sẽ dùng MySQL

Configuration

Để thiết lập Mã nguồn mở Rasa với SQL, cần thực hiện các bước sau:

 1. Thêm cấu hình bắt buộc vào endpoints.yml của bạn
  tracker_store:
  type: SQL
  dialect: "mysql+pymysql" # dialect dùng để tương tác db, e.g. "postgresql"
  url: "" # (optional) host của sql db, e.g. "localhost" hoặc địa chỉ IP cụ thể
  db: "rasa" # đường dẫn đến db
  username: # username
  password: # password

Ta cần phải sử cài pymysql của python để sử dụng MySQL với Rasa

 1. Chạy Rasa server với --endpoints

Khác

Rasa hỗ trợ nhiều store được cấu hình sẵn hoặc bạn có thể tự tạo cái mới, bạn có thể tham khảo thêm tại Tracker Store


❓ Muốn biết thêm chi tiết hay có câu hỏi nào?

Hãy lên website của RASA hoặc RASA Community Forum