Skip to content

Về tài khoản LDAP

Tài khoản LDAP được cung cấp như một giải pháp cho vấn đề Single-Sign-On của SIU AI Lab.

Đối tượng sử dụng:

  • Giảng viên
  • Chuyên viên
  • Cộng tác viên
  • Sinh viên thực tập

Phân quyền của tài khoản

Dịch vụ Phân quyền của tài khoản LDAP
Gitlab Truy cập + Đầy đủ các hành động Fetch/Pull/Push/...
Website AILAB Truy cập phần admin. Giới hạn quyền ở mục "Đăng tin tức"
Redmine Truy cập + Toàn bộ các quyền cơ bản
KONGA Chưa hỗ trợ