Skip to content

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT CÁC GÓI PHẦN MỀM TRONG MÔI TRƯỜNG PHÁT TRIỂN CỦA SIUBOT1 TRÊN UBUNTU

1. Giới thiệu

Tài liệu này mô tả quá trình cài đặt kho phần mềm (Software repositories) của SIUBOT1 trên Ubuntu . Tệp "setup_local.sg" là tệp chứa kho lưu trữ chịu trách nhiệm cung cấp các gói phần mềm cho người dùng và chứa thông tin chi tiết về các kho lưu trữ, với mỗi dòng trong tệp này đại diện cho một kho lưu trữ riêng biệt.

2. Mục đích của tài liệu

Cài đặt và quản lý các gói phần mềm hoặc ứng dụng thường được sử dụng sau khi đã cài đặt môi trường phát triển của SIUBOT1 trên Ubuntu.

3. Khái niệm và định nghĩa.

Người dùng Mục Đích
Lập trình viên Cài đặt và quản lý các gói phần mềm hoặc ứng dụng trên Ubuntu. Được sử dụng sau khi đã cài đặt môi trường phát triển của SIUBOT1 trên Ubuntu.

4. Chi tiết cách thực hiện

Bước 1: Kết nối tới SIUBOT1

  • Mở Terminal trên máy tính và nhập ssh pal@<IP-của-ARI>

Bước 2: Cài đặt các gói phần mềm - Kiểm tra và trỏ tới đường dẫn sau '/home/pal' - Sau đó ta chạy câu lệnh sau bash setup_local.sh

File setup_local.sh là một file chứa tập các câu lệnh cài đặt các gỏi phần mềm thưởng sử dụng:

  • Cập nhật version python lên 3.8
  • Cài đặt các gói trong python 3.8: numpy, scipy, opencv, ...