Skip to content

Hướng dẫn kiểm tra giao thức MQTT bằng phần mềm Postman

1. Thêm mới API MQTT trên Postman

  1. Từ màn hình của PM Postman, chọn "New", sau đó chọn MQTT như ảnh:

  1. Sau đó điền lần lượt IP của server Broker vào theo cú pháp:

    mqtt://<IP của server>:<port>
    
    Chọn "Connect" để kết nối.

  2. (Optional) Nếu server có xác thực, bật tab "Authorization", chọn Type:Basic Auth điền username và password như ảnh. Chọn "Connect" để kết nối.

Khi kết nối thành công sẽ hiển thị như ảnh sau:

2. Subcribe topic

1// Chuyển sang Tab "Topics" và điền tên topic vào như ảnh sau (phải bật toggle sang). Postman sẽ hiển thị thông báo rằng đã có bao nhiêu topic được subcribed thành công như ảnh:

2// Sau đó, mỗi khi topic có message sẽ hiển thị ở phần Response trên phần mềm Postman như ảnh: