Skip to content

Hướng dẫn triển khai Moodle

Tài liệu này nhằm mục đích hướng dẫn quản trị viên nhà trường cách triển khai (deploy) mã nguồn mở Moodle trên server.

Giới thiệu

Moodle là một gói phần mềm để tạo các trang chủ và các khóa học trên nền mạng toàn cầu. Moodle được cung cấp một cách miễn phí như là phần mềm Mã nguồn mở, trên cơ sở giấy phép của GNU Public License. Moodle được viết bằng PHP và sử dụng các kiểu cơ sở dữ liệu SQL. Nó có thể chạy trên hệ điều hành Windows hay Mac, và các hệ điều hành kiểu như Linux.

Yêu cầu hệ thống (mức đề nghị)

 • Bộ nhớ: Từ 5GB trở lên.
 • Hệ xử lý: Từ 2 GHz dual core trở lên.
 • Bộ nhớ RAM: Từ 8GB trở lên.

Yêu cầu về phần mềm

 • MySQL: Từ version 5.7 trở lên.
 • Apache HTTP server: Từ version 2.4 trở lên.
 • PHP: Từ version 7.4 trở lên.

Triển khai mã nguồn mở Moodle

Setup database MySQL

 • Tạo user cho moodle thuộc CSDL MySQL, tạm gọi là tài khoản MySQL moodle_admin (khuyến khích)
CREATE USER 'moodle_admin'@'localhost' IDENTIFIED WITH mysql_native_password BY 'password';
 • Tạo database cho Moodle
CREATE DATABASE moodle; 
USE DATABASE moodle;
 • Cấp quyền cho user moodle_admin có toàn quyền quản trị với các table của database moodle
GRANT ALL PRIVILEGES ON 'moodle'.* TO 'moodle_admin'@'localhost' WITH GRANT OPTION;
FLUSH PRIVILEGES;

Tạo folder lưu dữ liệu của moodle

Moodle yêu cầu ta cung cấp một folder moodledata trên server để nó lưu các file do người dùng tải lên, ví dụ: avatar, file bài tập, pdf,...

Lưu ý: Hiện nay moodle đang sử dụng folder trực tiếp trên server, trong tương lai có thể di dời folder này sang ổ cứng của NAS để đảm bảo sao lưu dữ liệu.

Về nguyên tắc bảo mật, folder này nên được sysadmin cấp quyền chỉ truy cập cho user moodle_master.

Tải về source code của Moodle bằng Git

Sử dụng lệnh git clone để tải về source code của Moodle, lệnh tải về như sau:

git clone -b MOODLE_{{Version3}}_STABLE git://git.moodle.org/moodle.git 

Trong đó, thay biến {{Version3}} bằng phiên bản Moodle muốn tải xuống. Ví dụ nếu cần tải xuống phiên bản 3.11 thì câu lệnh sẽ là:

git clone -b MOODLE_311_STABLE git://git.moodle.org/moodle.git 

Hoặc chúng ta có thể tải về thủ công từ trang chủ, tuy nhiên việc sử dụng git clone cho ta khả năng dễ dàng update, pull bản cập nhật hay checkout chuyển sang phiên bản mới nhanh hơn.

Dùng Apache Server để triển khai Moodle

Kiểm tra liệu Apache Server đang chạy hay không? Nếu đang chạy sẽ có trạng thái là activate (running). Kiểm tra bằng lệnh:

sudo systemctl status apache2

Nếu Apache Server đang tắt (), khởi tạo Apache Server bằng lệnh:

sudo systemctl start apache2

Copy toàn bộ folder code đã triển khai sang thư mục của apache quản lý: /var/www/html/ Folder /var/www/html lúc này bao gồm:

ls /var/www/html/
  - index.html
  - index.nginx-debian.html 
  - moodle/ <---> folder được ta copy sang

Truy cập vào moodle qua đường dẫn http://localhost:80/moodle hoặc 'http://:80/moodle`` và tiến hành tùy chỉnh cài đặt theo hướng dẫn mục tiếp theo .

Nếu muốn moodle được triển khai ở port khác 80 hay 443, truy cập vào chỉnh sửa file /etc/apache2/ports.conf. Thêm vào port muốn listen như sau:

LISTEN 8000 
Sau khi đổi, moodle có thể được truy cập thông qua http://localhost:8000/moodle hoặc 'http://:8000/moodle``

Tiếp tục cài đặt Moodle qua giao diện Web

Theo thứ tự các màn hình được hiển thị ra khi chọn cài đặt Moodle như sau:

 1. Confirms paths: xác nhận đường dẫn của url, xác nhận đường dẫn của thư mục moodledata
 2. Choose database driver: Tại dropbox Type ==> Ta chọn Improved MySQL (native/mysqli)
 3. Database Settings: Ta điền lần lượt các thông tin của user MySQL, database đã tạo theo yêu cầu.
 4. Copyright Notice: Chọn Confirm.
 5. Server checks: Kiểm tra xem Status của các module PHP được yêu cầu có cái nào đang thiếu (status check) hoặc chưa có không?. Nếu thiếu có thể cài theo cú pháp:
sudo apt-get install php7.4-PACKAGE_NAME

Sau khi chắc chắn mọi module được yêu cầu đã đầy đủ (tất cả status ok), chọn 'Continue'.

 1. Installation: Chờ Moodle triển khai và cài đặt các module của nó.
 2. Sau khi giai đoạn Installation hoàn tất (5 - 10 phút), màn hình sẽ yêu cầu tạo tài khoản 'admin', đây là tài khoản có đầy đủ các quyền hạn (quyền cao nhất). Lưu ý cần bảo quản tài khoản này tuyệt đối.
 3. Kết thúc quá trình cài đặt. Việc đầu tiên cần làm là tạo tài khoản quản trị mới và cất giữ thông tin tài khoản tuyệt đối vừa tạo.

Tài liệu hỗ trợ

Hỗ trợ kỹ thuật

Liên hệ hỗ trợ kỹ thuật: tranhamduong@siu.edu.vn