Skip to content

Introduction

Những lệnh cơ bản

Command Effect
rasa init Tạo một project mới với ví dụ
rasa train Luyện con bot với dữ liệu ta cung cấp,lưu model đã luyện ở ./models.
rasa interactive Bắt đầu một buổi học tương ta để tạo data mới thông qua trực tiếp nói chuyện với bot.
rasa shell Load model mới nhất của bạn và cho phép bạn nói với bot trên command line.
rasa run Bắt đầu server với model của bạn
rasa run actions Bắt đầu action server bằng Rasa SDK.
rasa visualize Tạo bản trình bày trực quan cho các câu chuyện của bạn.
rasa test Test model của mình với những câu chuyện ví dụ
rasa data validate Kiểm tra mâu thuẫn trong các file
rasa -h Hiện tất cả lệnh.

Debugging cơ bản

Để debug cơ bản thì có thể dùng thêm argument -v hoặc --debug để chi tiết hơn


❓ Muốn biết thêm chi tiết hay có câu hỏi nào?

Hãy lên website của RASA hoặc RASA Community Forum