Skip to content

Hướng dẫn cách setup RASA

Những phần mềm cần thiết

Để có thể chạy được chương trình ta cần chắc rằng những phần mềm này đã được cài đặt:

 • Môi trường ảo. Khuyên dùng conda
 • Python <= 3.9
 • Rasa 3.x
 • Docker để dùng DucklingEntityExtractor

Để sử dụng được phiên bản Tiếng Việt ta cần thêm một số phần mềm:

 • spacY 3.0.8
pip install spacy==3.0.8

Vì model Tiếng Việt của spaCy chưa được train nên ta phải dùng những model riêng


🤖 Để chạy Rasa

❗ Lưu ý ta phải ở trong folder Rasa nơi có domain.yml.

Trước lúc luyện model ta nên kiểm tra các file có mâu thuẫn không:

rasa data validate

Để luyện con bot, hãy dùng lệnh sau:

rasa train

Tiếp theo, ta phải tạo action server ở một terminal riêng và chạy docker cho Duckling:

rasa run actions
docker run -p 8000:8000 rasa/duckling

Ở một cửa sổ khác, chạy con bot:

rasa shell 

👩‍💻 Tổng quan về các tệp tin chính

├───actions      #Chứa code python tùy chỉnh để gọi database
├───data
│  ├───nlu      #Chứa các câu chuyện đào tạo cho mô hình
│  │  ├───lookups
│  │  └───responses
│  ├───rules     #Chứa các quy định trả lời mà bot phải theo
│  └───stories    #Chứa các ví dụ đào tạo cho mô hình NLU
├───tests
├───config.yml    #Chứa cầu hình machine learning cho code
├───credentials.yml  #Lưu trữ những cài đặt cho webhook
├───domain.yml    #Nơi khai báo những thành phần bot sẽ dùng, cấu hình respond
└───endpoints.yml   #Chứa cấu hình webhook cho hành động tùy chỉnh

❓ Muốn biết thêm chi tiết hay có câu hỏi nào?

Hãy lên website của RASA hoặc RASA Community Forum